Sameskolstyrelsens fjärrlärare undervisar elever i grundskola och gymnasium i hela Sverige. Elever kan läsa samiska som modersmål från årskurs 1. Från och med årskurs 6 till och med  gymnasiet har eleverna även möjlighet att läsa samiska som modernt språk. Vårdnadshavare som önskar undervisning i samiska för sitt barn kontaktar rektor på barnets skola för beställning av tjänsten. Sameskolstyrelsen kan erbjuda undervisning i de samiska språken, nord-, lule- och sydsamiska.

Viktig information inför läsåret för skolhuvudmän, rektorer 2024/25

Vi på Sameskolstyrelsen har under läsåret 2023/24 fått en möjlighet att kliva in i en teknisk lösning som arbetar med att nationellt tillgängliggöra undervisning med legitimerade lärarkompetenser  genom en samlad digital sida för bokning, rapportering, uppföljning och avtalssignering. Detta system heter EdShare. Vi samarbetar tätt med ansvarig för systemet, som erbjuder oss och ger er möjlighet till flera introduktioner samt löpande stöd i plattformen. Vi har nu ett systemstöd där ni själva kan ange vilket behov av fjärrundervisning i samiska ni uppskattar kvarstår alternativt uppstår på den/de skolenheter som ni är ansvarig för kommande läsår.Inför kommande läsår innebär detta att vi i tid tillsammans med er  ska kunna fastställa schema för fjärrundervisning så  att elever ska få en större möjlighet att få klasskamrater i sina undervisningsgrupper och för att kunna lägga organisationen för fjärrundervisningen inför det kommande läsåret.

Därför önskar vi att ni går in i EdShare och fyller i Planera för era kommande behov av undervisning i samiska. Inför skolstart erbjuder Ed Share ett antal utbildningstillfällen att planera i EdShare inför nytt läsår, en 30 minuters utbildning. Ni kan välja mellan dessa datum: 6 mars, 13 mars, 26 mars och 9 april. Se pdf för anmälan.