Fjärrundervisning i samiska

Om Fjärrundervisningen

Sameskolstyrelsen ger elever möjlighet att lära sig samiska via fjärrundervisning till   kommuner som inte har tillgång till en legitimerad och behörig lärare i samiska språket. Läs mer: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/02/fjarrundervisning-distansundervisning-och-vissa-fragor-om-entreprenad/

Fjärrundervisning är en interaktiv undervisning som bedrivs med informations-­ och kommunikationsteknik där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid. Vi arbetar med att förmedla kunskaper i samiska språket och samisk kultur till grundskola och gymnasium i   hela Sverige. Våra lärare undervisar på sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska. Vi arbetar för att alla elever ska få undervisning i samiska men stöter på en del problem då anmälningar från skolorna oftast inkommer en bit in på läsåret. Det bästa är att beställningar kommer in i god tid före läsårs start så att vi kan organisera vår undervisning.

Ni vårdnadshavare som önskar samiska undervisning till era barn ska ta kontakt med ert barns skolas rektor. Det är rektor som gör en beställning av samiska undervisning på adressen fjarrundervisning@sameskolstyrelsen.se

Rätten till modersmålsundervisning

Läs mer: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning

Vid skolbyte

Vid  läsårsslut då elever byter skola får de inte automatiskt övergång till samiska undervisningen. Det vore bra att elevens rektor vid byte av skola informerar elevens nya skola om att denne har samiska undervisning. Då kan den nya skolans rektor göra en beställning av samiska fjärrundervisning i god tid. 

Läromedel

Det är elevens skola som står för införskaffande och kostnader för elevers läromedel i samiska. Vi använder också digitala läromedel i undervisningen.

Samiska undervisningen

Undervisningen i samiska följer kursplanerna för samiska som förstaspråk och andraspråk, åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9.

Läs mer: https://www.skolverket.se/download/18.70f8d1a017495c3cb59174a/1603780492965/Samiska.pdf

Eleverna kan också välja att läsa samiska som språkval i åk 6, 7- 9.

Läs mer: https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/laroplan-och-kursplaner-i-sameskolan/laroplan-lsam11-for-sameskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRMSP01%26tos%3Dgrsam&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa8d39#anchor1

På gymnasiet har eleverna möjlighet att läsa samiska som modernt språk eller modersmål.

Läs mer: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMOD%26courseCode%3DMODXXX01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_MODXXX01

Läs mer: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMOE%26lang%3D%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Länkar

Sametinget: www.sametinget.se

Skolverket: www.skolverket.se

Minoritet.se (rätten till modersmål): https://www.minoritet.se/3709

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.