Sameskolstyrelsens fjärrlärare undervisar elever i grundskola och gymnasium i hela Sverige. Elever kan läsa samiska som modersmål från årskurs 1. Från och med  årskurs 6 till och med  gymnasiet har eleverna även möjlighet att läsa samiska som modernt språk. Vårdnadshavare som önskar undervisning i samiska för sitt barn kontaktar rektor på barnets skola för beställning av tjänsten. 

Viktig information inför läsåret 2023/24

Vi på Sameskolstyrelsen har under läsår 2022/23 börjat undersöka möjligheten till att förbättra och framförallt förenkla vårt administrativa arbete kopplat till undervisningen i samiska. Vi upplever att vi och även ni har en hög manuell hantering när vi planerar och följer upp den undervisning som vi utför mot era elever och det vill vi tillsammans med er arbeta för att förenkla. 

Vi har fått en möjlighet att kliva in i en teknisk lösning som arbetar med att nationellt tillgängliggöra undervisning med legitimerade lärarkompetenser eller svårrekryterade språkkompetenser genom en samlad digital sida för bokning, rapportering, uppföljning och avtalssignering. Detta system heter EdShare. Vi samarbetar tätt med ansvarig för systemet, som kommer att erbjuda oss och er möjlighet till flera introduktioner samt löpande stöd i plattformen. 

Inför kommande läsår innebär detta en del förändringar i hur vi till exempel bästa sätt ska effektivisera både insamling av underlag kopplat till tjänsteplanering samt att vi i tid ska fastställa schema för fjärrundervisning för att elever ska få en större möjlighet att få klasskamrater i sina undervisningsgrupper. Vi kommer nu att ha ett systemstöd där ni själva kan ange vilket behov av fjärrundervisning i samiska ni uppskattar kvarstår alternativt uppstår på den/de skolenheter som du är ansvarig för kommande läsår. 

Inför skolstart erbjuder Ed Share ett antal utbildningstillfällen. Klicka här för mer information om hur du anmäler dig

Rektor beställer undervisning via EdShare.