Stuvremetjïertesne skuvleåejvie jïh rektovrh, jïh barkojde dejnie ovmessie gïehtelimmine mijjen aaj lea dïedte bööremes barkoem jïh barkoebyjreskem tjïrrehtieh.

Govlehtallije(h)

Laila Stenberg

Biträdande skolchef samt rektor för fjärrundervisning

laila.stenberg@sameskolstyrelsen.se

0981-200 04

Birgit Skum Påve

Rektor Gárasavvon samt Lávvu förskola

rektor.karesuando@sameskolstyrelsen.se

0981-201 11

Katarina Sixten Inga

Rektor Giron

rektor.kiruna@sameskolstyrelsen.se

0980-817 74

Gustaf Sixten Inga

Biträdande rektor med ansvar för förskola

rektorforskola.kiruna@sameskolstyrelsen.se

0980-33 01 64

Inger Helene Fankki

Rektor Váhtjer

rektor.gallivare@sameskolstyrelsen.se

0970-102 48

Linnea Kuoljok Palo

Rektor Jåhkåmåhkke

rektor.jokkmokk@sameskolstyrelsen.se

0971-553 55

Carina Hotti Lindmark

Rektor för Giella förskola Jåhkåmåhkke

rektorforskola.jokkmokk@sameskolstyrelsen.se

0971-550 04