Saemieskuvleståvroe faalehte aarhskuvlem, aarhskuvleklaassem 6. jaepiekuvsjese jïh eejehtshïejme sijjine: Dearna, Jåhkåmåhkke, Váhtjer, Giron jïh Gárasavvon.

Saemieskuvleståvroe staatese byjjesfaamoe man dïedte ööhpehtimmiem saemien maanide faalehtidh saemien våaroemistie dovne aarhskuvleklaassesne jïh eejehtshïejmesne.

Saemieskuvlen lea jïjtse learoesoejkesje, Learoesoejkesje saemieskuvlese, aarhskuvlese jïh eejehtshïejmese.

Saemieskuvleståvroe aaj saemien maajhlohkehtimmiem learoehkidie faalehte maajhlohkehtimmie saemien gïeh jeatjah skuvline tjaalasovveme.