Learoevierhtieh learoehkidie gïeh saemien mubpiengïeline luhkieh.

Vierhtieh learoehkidie 1. jaepiekuvsjese sjiehtieh, jïh aaj learoehkidie sjiehtieh gïeh jaepiekuvsjine dan mænngan aalkeme saemien lohkedh.

Sisvege saemieskuvlen kuvsjesoejkesji mietie saemien mubpiegïeline, LGR 22 saemienskuvlese. 

Learoevierhtieh:

  • Teksth 
  • Barkoelaavenjassh 
  • Glovsah 
  • Laavlomh 
  • PDF-fiïjlh tjaaladahkese
  • Bïhkedasse lohkehtæjjese vierhtiej sisvegistie, progresjovne jïh grammatihke mah vierhtine.

Muvhtide vierhtide tjoejenassefïjlh.