Saemieskuvle Jåhkåmåhkken jarngesne miehtsien jïh Dálvvadisjaevrien lïhke. Saemieskuvle akte skuvle learoehkidie aarhskuvleklaasseste govhtede jaepiekuvsjese jïh eejehtshïejme jïh aarhskuvle Skierri. Lohkehtimmie Learoesoejkesjinie saemieskuvlese, aarhskuvlese jïh eejehtshïejmese jåhta. Jåhkåmåhkken saemieskuvlesne tjöövke gusnie gaajhkem beapmoem maanide jïh learoehkidie jurjiehtieh.

Aarhskuvle Giella dajvesne Nyborg miehtsien jïh Dálvvadisjohken lïhke. Aarhskuvle saemien åssjalommesi mietie learoesoejkesjinie aarhskuvlese barka jïh sijjen beapmoeh saemieskuvlen tjöövkeste åådtje.

Govlehtallije(h)