Integrerad samisk undervisning

Integrerad samisk undervisning anordnas i grundskolor och innebär att elever kan få undervisning med samiska inslag utöver den ordinarie modersmålsundervisningen. Det kan vara slöjd, modersmålsundervisning i samiska, samisk hemkunskap samt även andra ämnen. Målet är att varje samisk elev ska få lära sig samiska, samiska traditioner och kultur samt samiska perspektiv i de övriga ämnena. Syftet är att varje samisk elev ska stärka sin härkomst och bli stärkt i sin samiska identitet.

En huvudman som har samiska elever får efter avtal med Sameskolstyrelsen anordna integrerad samisk undervisning (Skollagen 10 kap §§ 7a, 7b). Utbildningen ska vara en fördjupning för de samiska eleverna och samordnas med motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan. (Reglemente för samisk integrering).

Den samiska integreringen omfattar alla grundskolans årskurser. De elever som inte har möjlighet att välja sameskola kan härigenom få samisk inriktning i sin grundskoleutbildning. Vidare blir integrerad samisk undervisning i årskurserna 7-9 en naturlig fortsättning för elever som genomgått sameskola. För närvarande finns integrerad samisk undervisning i följande kommuner:

Varje huvudman ansöker hos Sameskolstyrelsen för äskande av medel till samisk integrering. Se reglementet för samisk integrering.

Integrerad samisk undervisning

7 a §   En huvudman för grundskola får i sin grundskola anordna samisk undervisning för elever som får fullgöra en del av sin skolplikt i sameskolan, om huvudmannen och Sameskolstyrelsen ingår avtal om det.

Med samisk undervisning avses undervisning med samiska inslag och undervisning i samiska utöver den undervisning som anordnas som modersmålsundervisning i samiska. Lag (2020:605).

7 b §   Utbildningen för de elever som avses i 7 a § ska integreras med motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan.

Den samiska undervisningen får förläggas till tid utanför den i 5 § garanterade undervisningstiden. Lag (2020:605).

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.