Välkommen att skriva in ditt barn i sameskolan!

Vill du skriva in ditt barn i Sameskolan?

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för att ge samers barn en utbildning med samisk inriktning vilket inkluderar förskoleklass och fritidshem. Vi har en egen läroplan; Läroplan för sameskolan, förskoleklass och fritidshem som är likställd med grundskolans läroplan.

Vi erbjuder också förskola på de orter där vi har våra skolor; Dearna, Jåhkåmåhkke, Váhtjer, Giron och Gárasavvon.

Förskolan

Förskolan erbjuder en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och roliga aktiviteter och arbetar utifrån läroplanen Lpfö 18. Miljön i våra förskolor ska vara inspirerande, utifrån Reggio Emiliapedagogiken med samiskt perspektiv, där vi synliggör barnet och dess kreativitet. Det inspirerande miljön innebär att rummets utformning, ute som inne, har en stor betydelse för kvaliteten i verksamheten. Material som finns i förskolan, ska inspirera, ge möjlighet till att barnen inspireras att utforska omvärlden. I våra förskolor ses naturen som ett inspirerande rum där barnen upptäcker och lär sig de åtta samiska årstiderna.  Miljön ska bidra till att barnet utforskar och är anpassat efter barnets behov. Barnets fantasi får flöda fritt där våra pedagoger stödjer barnets tankar och idéer. Båda dessa miljöer bidrar till en aktiv utevistelse och lärandemiljö. Förskolan är en del av skolgången med egna mål. Fokus läggs på samiska språket och grunden för det livslånga lärandet. I förskolans dagliga arbete ingår det att stärka varje barns samiska identitet och självkänsla så att de kan känna sig trygga enskilt eller i grupp och delaktig i sin kultur. Samiska är ett levande språk i förskolan, oavsett varietet och är samtalsspråket. Språket används med lust, glädje och värme i verksamheten och personalen är en resurs och förebild både i språkanvändningen och i överföringen av kulturarvet. Alla pedagoger talar samiska med barnen och tolkar till svenska efter behov eller använder svenska som stöd.

Förskoleklass

Förskoleklassens huvuduppdrag är att förbereda barnen inför skolan och arbetet utgår ifrån läroplanen. Utifrån en lustfylld pedagogik med ett samiskt perspektiv och med mycket kreativitet arbetar barnen i förskoleklassen. Rim och ramsor, matematik, arbeta tillsammans i grupp och lek är något av innehållet i förskoleklassen. Vi arbetar också utifrån de åtta samiska årstiderna där barnen får lära sig mer om naturen och dess skiftningar och hur det påverkar vårt vardagsliv.

Förskoleklassen är tre timmar/dag.

Sameskolan

Sameskolorna är från årskurs 1-6 och har en egen läroplan som är likställd med grundskolans läroplan. Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv till den uppväxande generationen. Sameskolstyrelsen har ett utvidgat uppdrag som innebär att förmedla den samiska kulturen, utveckla barnens och elevens samiska språk och överföra traditioner. Våra skolor kännetecknas av ett samiskt förhållningssätt där varje elev ska få utvecklas utifrån sina egna förmågor.  Varje pedagog arbetar utifrån läroplanen med kunskapskrav som varje elev ska uppnå. Kontinuerligt följer vi upp elevernas lärande och utveckling av sina förmågor. Varje elev har möjlighet till att ha 6 kulturdagar/år där eleverna lär sig mer om det samiska praktiska livet och traditioner. I åk 5 och 6 deltar eleverna i språkbadsveckor, 1 gång/år, där eleverna får språkbada samiska.Varje elev som gått i förskolan och sameskolan, ska när de lämnar skolan, vara funktionellt tvåspråkiga och ha sin grund i den samiska kulturen. Vi vill att våra samiska elever ska växa upp till självständiga, kreativa och ansvarstagande medborgare. Våra lärare är utbildade lärare där de flesta har en lärarlegitimation.

 Fritidshemmet

Fritidshemmet sju-tolv år, bedriver verksamhet för de barn som – på grund av vårdnadshavarens studier eller arbete – har behov av omsorg utöver tiden i förskoleklassen eller skolan. Fritidshemmets pedagogiska verksamhet styrs av läroplanen för fritidshemmet och är ett komplement till sameskolan i lärandet men under friare former.

Fjärrundervisning

Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval. Rektor på den enskilda skolan beslutar om detta. Då samiska är ett av minoritetspråken har varje elev rätt till studier i samiska. Ansökningsblankett för samiska finns under fjärrundervisning.

Välkommen att anmäla ditt barn till någon av våra förskolor och skolor! 

 

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.