Sameskolstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet och där nämndens ledamöter väljs av Sametinget. Myndigheten leds av en skolchef som ansvarar för att utföra det uppdrag som regeringen ger till myndigheten via regleringsbrevet, samt utföra nämndens beslut. Skolchefen leder kansliet och ledningsgruppen som består av rektorer för varje skola.

Regleringsbrev och instruktion

Sameskolstyrelsens uppdrag utgår från regeringens regleringsbrev och riksdagens instruktion.

Regleringsbrev

Varje år får myndigheten ett regleringsbrev som anger mål, återrapporteringskrav och finansiella förutsättningar för vår verksamhet det närmaste året. Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut.

Instruktion

”Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan samt i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.”

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska undervisningsinslag av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna i sameskolan.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.”

Det står att läsa i första paragrafen i myndighetens instruktion, det dokument som styr vår verksamhet.

Övriga lagar och föreskrifter

Sameskolstyrelsens verksamhet styrs även av övriga lagar som fastställs av Riksdagen eller myndighetsföreskrifter.