Läromedel

Sameskolstyrelsen har uppdraget att producera läromedel. Vi arbetar med kunniga översättare, läromedelsproducenter och korrekturläsare.

Sök pengar till samisk läromedelsproduktion!

Sameskolstyrelsen har fått medel från utbildningsdepartementet för att producera läromedel. Som en del i Sameskolstyrelsens produktion delar myndigheten ut projektbidrag till läromedelsproduktion på totalt 500 000 kr för. Syftet med utlysningen är att öka produktionen av samiska läromedel för barn och elever inom förskoleklass, förskola och skola 1-6.

Beviljade projekt ska resultera i en produkt som är klar att publicera efter projekttidens slut. Den sökande står själv för kostnader för utgivning/publicering, distribution och försäljning av den färdiga produkten. Det ska dock framgå i produktbeskrivningen av den färdiga produkten att Sameskolstyrelsen varit med och finansierat produktionen.

Projekt som resulterar i en produkt som är helt eller delvis på någon av de samiska språken kommer att prioriteras.

Vad kan ni få bidrag för?

Ni kan få bidrag till lönekostnader, produktion, royalties, översättning och pedagogtjänster, samt kostnader för korrektur och sättning. Ni får inte bidrag till kostnader för andra tjänster, till exempel för it-tekniker, resor eller för inköp av material och utrustning eller tryckning.

Vem kan söka bidrag?

Satsningen riktar sig till läromedelsproduktion av läromedel för samiska barn och elever inom förskoleklass, förskola och skola 1-6. Bokförlag, organisationer, stiftelser och enskilda företag kan söka bidrag.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av den/de sökande, en beskrivning av projektet (och i förekommande fall en synopsis), tidsplan, budget, förväntat resultat/produkt och en plan för utgivning, distribution och försäljning av den färdiga produkten.

Ansökan ska innehålla uppgifter om på vilken språken som produkten avses att publiceras. Ansökan ska även innehålla en budget samt registerutdrag etc eller F-skatt.

Ansökningar behandlas löpande. Ansökan skickas med e-post till sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se eller postadressen

Sameskolstyrelsen

Läromedel

Box 155

962 24 Jokkmokk

Beslut om bidrag

Vid Sameskolstyrelsen finns en särskild referensgrupp som bereder ansökningarna och ger förslag om fördelning av bidrag.

Beslutet kan inte överklagas

Beslut om bidrag fattas av skolchefen. Beslutet kan inte överklagas. Om jäv föreligger för ledamot i referensgruppen deltar vederbörande inte i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

Besked per e-post

När beslut fattats skickas det ut till samtliga sökande. Beslutet skickas per e-post. Den som önskar få beslutet på annat sätt bör meddela Sameskolstyrelsen detta.

Utbetalning

Beviljat bidrag utbetalas efter rekvisition. Hälften av bidraget betalas ut när projektet påbörjas och andra hälften efter godkänd slutredovisning.

För mer information

Kontakta Sameskolstyrelsen på 0971-442 00 eller sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.