Sameskolstyrelsen vill klargöra vad som gäller i modersmålsundervisning.

Undervisningen styrs av kursplaner och ämnesplaner för ämnet modersmål. Varje skolform följer sin egen kursplan eller ämnesplan för ämnet modersmål.

I grundskolan och motsvarande obligatoriska skolformer finns separata kursplaner för modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. När en elev får modersmålsundervisning i samiska i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan används sameskolans kursplan för ämnet samiska.

Källor:  Kurs- och ämnesplanerna i modersmål, 5 kapitlet 13 § skolförordningen.

Se mer information i länk: www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning