Information om överklagande av beslut

Är du missnöjd med Sameskolstyrelsens beslut och beroende av ärendets art kan du överklaga till Förvaltningsrätten i Luleå eller Skolväsendets överklagandenämnd.

Ni ska skicka eller lämna in Er överklagan till

Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 Jokkmokk

För att Ert överklagande ska kunna prövas måste överklagandet ha kommit in till Sameskolstyrelsen inom tre veckor från den dagen Ni fick del av beslutet. Sameskolstyrelsen skickar därefter överklagandet till Förvaltningen i Luleå.

Om överklagan rör anställning där du har varit sökande gäller samma princip som ovan. Skolväsendets överklagandenämnd prövar ärendet efter att Sameskolstyrelsen skickat in överklagan.

Ni ska i Ert överklagande ange:

  • Vilket beslut Ni överklagar (ärendets diarienummer och beslutsdag)
  • Hur Ni vill att beslutet ska ändras och varför
  • Ert namn, postadress och telefonnummer

Ni ska underteckna Ert överklagande. Om Ni anlitar ombud kan istället ombudet underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt bifogas.