Anställd har mottagit Gesällbrev i duodji – skinn och textil

Sameskolstyrelsen vill gratulera Sanna-Marja Tuorda som arbetar som pedagog vid Sameskolstyrelsen då hon har tilldelats gesällbrev i duodji – skinn och textil.

Det är Sveriges Hantverksråd som tilldelar gesällbreven och bestämmelserna för gesällbrev tas fram i nära samarbete med respektive branschorganisation. Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen är branschorganisation för yrket Duodji. 

Att ta Gesällbrev har varit en dröm länge, och hösten 2022 tog jag steget till att ansöka om Gesällprov tack vare stöd av min familj, vänner och handledare. Gesällbrevet visar på en yrkesskicklighet och ger allmänheten en ökad förståelse för duodjára, vilket är viktigt för mig, säger Sanna-Marja Tuorda

Sanna-Marja Tuorda

Sameskolstyrelsens kvalitetsredovisning 2022-2023

I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2023-09–20–21 fastställdes skolhuvudmannens kvalitetsredovisning för 2022-2023.

Syftet är att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar och regleras i skollagen.

Systematiskt kvalitetsarbete för Sameskolstyrelsens skolor, förskoleklasser, fritidshem och fjärrundervisning 2022/2023

Systematiskt kvalitetsarbete för Sameskolstyrelsens förskolor 2022/2023

Redovisning av regeringsuppdrag – utveckla den samiska förskolan

Sameskolstyrelsen har till Utbildningsdepartementet lämnat sin redovisning av regeringsuppdrag om utveckla den samiska förskolan.

Bakgrund

Sameskolstyrelsen fick i uppdrag av regeringen den 24 mars 2022 att utveckla och dokumentera de samiska förskolornas arbete med de samiska språken och den samiska kulturen inom omsorg, utveckling och lärande. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.  Sameskolstyrelsen ska inhämta kunskaper och erfarenheter dels från samiska förskolor i Sverige, Norge och Finland, dels från språkinlärning för barn vad avser andraspråk. Resultatet ska vara tillämpbart för såväl de förskolor som Sameskolstyrelsen driver som de samiska förskolor som drivs av andra huvudmän.

Sameskolstyrelsen ska lämna en skriftlig redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)senast den 31 maj 2023.

Länk till rapport

Rapport – Samiskt språk och samisk kultur i förskolan, utveckling och dokumentation

Matematik i förskolan – En handledning (svensk version)

Matematik i förskolan – En handledning (sydsamisk version)

Matematik i förskolan – En handledning (lulesamisk version)

Matematik i förskolan – En handledning (nordsamisk version)

Språk i förskolan – En handledning med samisk utgångspunkt (svensk version)

Handledningen ”Språk i förskolan” kommer också i samisk översättning (nord-, lule- och sydsamiska) och läggs ut på hemsidan under hösten.

Skolministern på besök

Statsråd Lotta Edholm (L) med ansvar för sameskolorna har besökt Sameskolstyrelsen i Jåhkåmåhkke för att få en fördjupad presentation om myndighetens verksamheter. Från Sameskolstyrelsen medverkade nämndsordförande Kerstin Lingebrant Vinka (JoF), nämndsledamot Lars Miguel Utsi (G) , samt skolchef AnnaKarin Länta.

Under dagen besökte statsrådet bland annat sameskolan och den samiska förskolan Giella.

Skolminister Lotta Edholm (L) hann även se skolgården vid Giella förskola.

Besök av Skolverkets generaldirektör

Sameskolstyrelsen har i två dagar haft besök av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Tillsammans med Anders Duvskär, avdelningschef samt utbildningsråden Helena Lundgren och Gunnar Stenberg har de gjort verksamhetsbesök på sameskolan i Jåhkåmåhkke samt den samiska förskolan Giella.

De har även fått en god inblick i den samiska kulturen och árbediehtu där de bland annat fick träffa Helena Länta och hennes familjs renar.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i samspråk AnnaKarin Länta, skolchef vid Sameskolstyrelsen
Helena Länta tillsammans med Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör

Lyssna på SR Sameradions inslag om Skolverkets besök