Sameskolstyrelsens kvalitetsredovisning 2022-2023

I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2023-09–20–21 fastställdes skolhuvudmannens kvalitetsredovisning för 2022-2023.

Syftet är att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar och regleras i skollagen.

Systematiskt kvalitetsarbete för Sameskolstyrelsens skolor, förskoleklasser, fritidshem och fjärrundervisning 2022/2023

Systematiskt kvalitetsarbete för Sameskolstyrelsens förskolor 2022/2023

Redovisning av regeringsuppdrag – utveckla den samiska förskolan

Sameskolstyrelsen har till Utbildningsdepartementet lämnat sin redovisning av regeringsuppdrag om utveckla den samiska förskolan.

Bakgrund

Sameskolstyrelsen fick i uppdrag av regeringen den 24 mars 2022 att utveckla och dokumentera de samiska förskolornas arbete med de samiska språken och den samiska kulturen inom omsorg, utveckling och lärande. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.  Sameskolstyrelsen ska inhämta kunskaper och erfarenheter dels från samiska förskolor i Sverige, Norge och Finland, dels från språkinlärning för barn vad avser andraspråk. Resultatet ska vara tillämpbart för såväl de förskolor som Sameskolstyrelsen driver som de samiska förskolor som drivs av andra huvudmän.

Sameskolstyrelsen ska lämna en skriftlig redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)senast den 31 maj 2023.

Länk till rapport

Rapport – Samiskt språk och samisk kultur i förskolan, utveckling och dokumentation

Matematik i förskolan – En handledning (svensk version)

Matematik i förskolan – En handledning (sydsamisk version)

Matematik i förskolan – En handledning (lulesamisk version)

Matematik i förskolan – En handledning (nordsamisk version)

Språk i förskolan – En handledning med samisk utgångspunkt (svensk version)

Handledningen ”Språk i förskolan” kommer också i samisk översättning (nord-, lule- och sydsamiska) och läggs ut på hemsidan under hösten.

Läsårsplaner 2023-2024 för elever

Nu har läsårsplaner för kommande läsår fastställts för elever vid sameskolorna i Garasávvon, Giron, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna – se länkar till respektive skola.

Läsårsplan för sameskolan i Gárasavvon läsår 2023-24

Läsårsplan för sameskolan i Giron läsår 2023-24

Läsårsplan för sameskolan i Váhtjer läsår 2023-24

Läsårsplan för sameskolan i Jåhkåmåhkke läsår 2023-24

Läsårsplan för sameskolan i Dearna läsår 2023-24

Sameskolstyrelsens kvalitetsredovisning 2021-2022

I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2022-09–22 fastställdes skolhuvudmannens kvalitetsredovisning för 2021-2022.

Syftet är att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar och regleras i skollagen.

Läsåret började med uppskattat jojkläger i Ábeskovvu för sameskolornas elever

I månadsskiftet augusti/september åkte sameskolornas elever i åk 4-6 på jojkläger till Ábeskovvu/Abisko. Dagarna var fyllda av workshops i jojk och andra aktiviteter både inomhus och utomhus. Medverkade gjorde jojkarna Simon Issat Marainen, Jörgen Stenberg, Katarina Rimpi och Inger Biret Kvernemo Gaup, samt ungdomar från Tjállegoahtes projekt Giehttogiella.

Lägret var i samarbete med Tjállegoahte – författarcentrum Sápmi.

Förberedelser inför elevernas ankomst.
Naomi Aira från Tjállegoahte i full aktion.
Jojkaren Jörgen Stenberg till vänster tillsammans med ledarna för jojklägret.
Lekfulla utomhusaktiviteter var en viktig del av jojklägret.
Jojkaren Simon Issát Marainen håller workshop för eleverna.
Eleverna upptäcker jojken tillsammans med jojkaren Katarina Rimpi.