Begränsade öppettider på kansliet under jul- och nyårshelger 2021

Sameskolstyrelsens kansli har begränsade öppettider under vecka 52 och vecka 1. Om du önskar att besöka kansliet måste du på förhand avtala tid. Du bokar ditt besök via telefon 0971-442 00 (vx).

Om Du vill ta del av allmänna handlingar eller skicka in en handling till oss, var vänlig och mejla till sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se

Du kan också skicka dina handlingar per post. Vår adress är Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 Jokkmokk

Information om försteläraruppdraget för Sameskolstyrelsen Läsår 21/22

Information försteläraruppdrag för Sameskolstyrelsen 21/22

Vi som kommer att arbeta med försteläraruppdraget under 21/22 är  Ann-Risten Marakatt och Anna Wasara, båda från Sameskolan i Karesuando. Jag Anna Wasara har börjat nu i oktober. Vi kommer tillsammans fortsätta arbeta med kommentarmaterialet med samiska som utgångspunkt som Ann-Risten tidigare påbörjat. Kommentarmaterialet är tänkt att hjälpa pedagogerna i planeringen med samiska som utgångspunkt, så att det blir ett likvärdigt innehåll med samiskt perspektiv i undervisningen.

Målet är även att presentera en samlad bank för samisk utgångspunkt i ett flertal ämnen på infomentor. 

 

Det finns redan nu ett samlat samiskt material med tips och ideer tillgängligt på infomentor med koppling till läroplanen. Vi kommer allt eftersom att fylla på infomentor med information.

För att hitta dit gör du så här:

Infomentor: min startsida.

Under rubriken planera hittar du fliken uppgifter.

Här finns en översikt med tips och ideer.

 

Hör gärna av er om ni har frågor.

 

Ann-Risten

ann-christin.marakatt@sameskolstyrelsen.se

 

Anna

anna.wasara@sameskolstyrelsen.se

 

Diehtojuohkin vuosttašoahpaheaddji bargu Sámeskuvlastivrii 21/22

 

Moai geat dál barge vuosttašoahpaheaddji bargogohččumin Sámeskuvlastivrii 21/22 lea AnnRisten Marakatt ja Anna Wasara Gárasavvona Sámeskuvllas. Mun Anna lea álgán dál golggotmánus vuosttašoahpaheaddji bargui. Moai bohte ovttas joatkit bargat kommeantaalmmuhusain mas lea sámi sisdoallu, maid AnnRisten lea álggahan diibmá. Kommeantaalmmuhus  lea jurddašuvvon dego veahkkin oahpaheaddjái go pláne diimmuid nu ahte šaddá seamma sullasaš sámi sisdoallu buot skuvllain.

Ulbmil lea maiddái čohkket Infomentorii evttohusaid, dieđuid ja plánaid mat leat sámegillii ja main lea sámesisdoallu.

Infomentoris gávdno juo muhtin muddui čohkkejuvvon materiálat ja evttohusat mat leat čadnojuvvon oahppoplánii. Dáid gávnnat ná: Infomentor: min startsida, vállje planera ja deaddil uppgifter.

 

Jus leat jearaldagat, váldde áinnas oktavuođa

 

Ann-Risten

ann-christin.marakatt@sameskolstyrelsen.se

 

Anna

anna.wasara@sameskolstyrelsen.se

 

Hjälp Barnombudsmannen!

Barnombudsmannen har av Regeringen fått uppdraget att fram en samlad bild hur rasismen mot barn och unga tar sig uttryck och i vilka sammanhang, och om hur barns och ungas livsvillkor påverkas av rasism. De är även intresserade av att höra barn och unga dela med sig av hur de tänker att barns och ungas utsatthet för rasism kan motverkas och förhindras.

De vill intervjua barn och ungdomar för att få deras perspektiv och tankar kring rasism och vilken roll som det har i barn och ungas liv. 

 Läs mer i bilaga – Information till informanter

Torvkåtan vid sameskolan i Váhtjer är färdigrenoverad

Under hösten har Sameskolstyrelsen avsatt medel för att underhåll av torvkåtan vid sameskolan i Váhtjer. Det är de två bröderna Lars-Isak och Nils-Mikael Påve som på entreprenad har bytt ut de kåtastänger som börjat murkna, bytt dörr och lagt ny torv.

Kåtan används som ett naturligt inslag i det pedagogiska arbetet med eleverna vid skolan.

Under renoveringsarbetet med torvkåtan.
Det färdiga resultatet.

 

 

 

 

 

 

 

Sameskolstyrelsens kvalitetsredovisning 2020-2021

I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2021-09–22–24 fastställdes skolhuvudmannens kvalitetsredovisning för 2020-2021.

Syftet är att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar och regleras i skollagen.

Här kan du ta del av kvalitetsredovisningarna:

Systematiskt kvalitetsarbete för Sameskolstyrelsens skolor, förskoleklasser, fritidshem och fjärrundervisning 2020/2021

Systematiskt kvalitetsarbete för Sameskolstyrelsens förskolor 2020/2021