• Svenska
  • Northern Sami

Vi arbetar med kontinuerlig förbättring och utveckling av våra verksamheter

Under läsåret 2015/2016 genomgår ledningsgruppen och lärarna en utbildning via Infomentor som innebär ett systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Vi tror att det bidrar till att varje elevs resultat förbättras, lärarnas metoder utvecklas vilket får som resultat att våra skolor håller en hög nivå i undervisningen. Enkelt beskrivet arbetar vi i en ständig pågående process som innebär att lärarna tillsammans med rektor, analyserar elevernas resultat, förbättringar tas fram och genomförs, resultaten analyseras igen, nya förbättringar som genomförs. "Varför fick eleverna de resultat som de fick när vi tänkte som vi tänkte och gjorde som vi gjorde". En central fråga i metodutvecklingen. Som grund för arbetet utgår vi från läroplanerna där plattformen för undervisningsprocessen finns. Utifrån läroplanens mål och kunskapskrav skriver varje lärare en pedagogisk planering för bedömning. Detta för att göra det möjligt för eleverna att förstå vad det som de arbetar med, vad det ska leda till och hur det kommer att bedömas.Vi tror att om eleven har den insikten ökar motivationen för lärandet. Pedagogiska planeringen för bedömning är också ett verktyg för att säkerställa att undervisningen planeras utifrån det gällande uppdraget, läroplanen och inte något annat. Varje elev ska utveckla sina förmågor och kunskaper vilket innebär att läraren behöver ge löpande formativ bedömning. Det innebär att eleven ska få veta hur eleven ligger till och vart eleven ska och hur läraren tillsammans med eleven hjälps åt att komma dit. Från och med höstterminen 2016 kommer vi att aktivt arbeta systematiskt med undervisningsprocessen.
senast uppdaterat av:
Annechatrin Branden
   2016-04-01