• Svenska
  • Northern Sami

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsarbete i skolan innebär att alla skolor måste ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Skolan ska varje år ta fram två planer, en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav.

Om du vill veta mer om planen för din skola, kontakta rektor.

senast uppdaterat av:
Björn Hedlund
   2015-05-05