• Svenska
  • Northern Sami

Fritidshem

Fritidshemspersonalen vid sameskolorna arbetar utefter läroplanens mål och riktlinjer och skolverkets allmänna råd. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Förutsättningar för att eleverna skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande för självkänslan där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån elevernas ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

senast uppdaterat av:
Support
   2014-02-06