• Svenska
  • Northern Sami

Sameskolstyrelsens nämnd har beslutat om ett utbildningspolitiskt program för skolorna

Nämnden för Sameskolstyrelsen beslutade den 22 mars 2016 om ett nytt utbildningspolitiskt program för sameskolorna.

Programmet är en strategi för hur skolorna ska arbeta in i framtiden, hur den samiska kulturen ska förmedlas till varje elev, hur elevernas samiska språk ska utvecklas till att bli funktionellt tvåspråkiga samt överföring av samiska traditioner.

Varje elev som gått i förskolan och sameskolan, ska när de lämnar skolan, vara funktionellt tvåspråkiga och ha sin grund i den samiska kulturen. "Vi vill att våra samiska elever ska växa upp till självständiga, kreativa och ansvarstagande medborgare" uttrycker nämnden för Sameskolstyrelsen.

I programmet finns det en viljeuttryck att "Sameskolstyrelsens skolor ska erbjuda en utbildning som är bland de bästa i Sverige." För att det ska kunna uppnås krävs det ett tydligt fokus på kunskap och undervisning. "Vi vill uppmana till ett förhållningssätt som utmärks av ständiga förbättringar och tydliga och högt ställda förväntningar på alla berörda." Det förutsätter också respekt för att alla är olika som individer och har olika förutsättningar att lära. Sameskolstyrelsens skolor ska vara en trygg och kreativ arbetsplats som möjliggör personligt växande och främjar "det livslånga lärandet". Denna arbetsmiljö skall skapas genom tydliga normer och regler samt genom delaktighet och inflytande.